RSS

Regulamin adopcji:

Poniżej przedstawiamy REGULAMIN ADOPCJI:

Zabierając psa/kota ze schroniska jestem świadoma(y) odpowiedzialności za jego życie, zobowiązuję się nie rozstawać z nim aż do jego naturalnej śmierci.

Do zaświadczenia dołączone jest zaświadczenie o ostatnim szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz na życzenie adoptującego kopia dokumentacji weterynaryjnej.
1. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymania psa w dobrym stanie zdrowia i właściwe samopoczucie, dbając o terminowość szczepień i konieczną opiekę weterynaryjną.
2. Jeśli zwierzę opuściło schronisko bez zabiegu sterylizacji/kastracji Adoptujący zobowiązuje się poddać psa temu zabiegowi w ciągu 30 dni od dnia odebrania zwierzęcia, w gabinecie weterynaryjnym znajdującym się Schronisku, w miejscowości Racławice 91. Jeśli zabieg wykonany zostanie w gabinecie innym niż Schronisko opłata za zabieg i kontrole u lekarza weterynarii spoczywa na adoptującym. Jednocześnie Adoptujący zobowiązany jest przesłać schronisku zaświadczenie (w oryginale) o wykonaniu zabiegu sterylizacji/kastracji, wraz z pieczęcią lekarza weterynarii, który wykonał zabieg. W przypadku adopcji szczeniąt Adoptujący zobowiązany jest do stawienia się na zabieg w ustalonym podczas adopcji terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia odebrania ze schroniska. O wszystkich zmianach należy niezwłocznie powiadomić pracownika Schroniska.
2. Adoptujący zwalnia schronisko od wszelkiej odpowiedzialności w razie wystąpienia komplikacji związanych z ułożeniem, zdrowiem, niewłaściwym wychowem, utrzymaniem, karmieniem i traktowaniem zwierzęcia.
3. Adoptujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem przy nabyciu psa, że odebrany na podstawie niniejszej umowy pies nie będzie odsprzedany ani komukolwiek przekazany.
4. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złe traktowanie zwierząt na mocy Ustawy o Ochronie Zwierząt z dn. 21.08.97r. oraz Ustawy z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku wszczęcia postępowania przeciwko Adoptującemu spowodowanego łamaniem w/w ustawy umowa traci ważność, a pies zostaje bezwarunkowo odebrany przez Schronisko lub osobę przez niego wskazaną.
5. W przypadku adopcji psa zaczipowanego, umieści dane zwierzęcia (lub wyraża zgodę na zamieszczenie swoich danych osobowych) w bazie http://www.safe-animal.eu
6. Schronisko zastrzega sobie prawo do sprawdzenia warunków w jakich zwierzę przebywa i jak jest traktowane.
7. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych do Urzędu Gminy/Miasta z którego pochodzi adoptowane przeze mnie zwierzę.
8. Dobrowolnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie, obecnie oraz w przyszłości, moich danych osobowych przez firmę będącą właścicielem schroniska dla zwierząt w Racławicach mieszczącym się pod adresem 32-222 Racławice 91, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).
9. Wyrażam, zgodę na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom w celu potwierdzenia własności zwierzęcia.

 

WZÓR PODPISYWANEJ UMOWY ADOPCYJNEJ:

zaświadczenie wersja utworzona 20.03.2018

 

Reklamy
 

Możliwość komentowania jest wyłączona.